Informasjon til timelønnede og oppdragstakere:

Universitet-/høgskolesektoren sammen med Direktorat for økonomistyring (DFØ) jobber med å implementere digital løsning for tilsetting og arbeidskontrakter (TOA). Høgskolen i Innlandet (HINN) er med i dette pilotprosjekt, og under finner du  informasjon for deg som inngår kontrakter med oss i TOA løsningen.

De som har inngått manuelle kontrakter, må forholde seg til informasjonen som gis i kontrakten.

Hvordan signere kontrakten? Se veiledning på høyre (grønn boks).

Oppdrags- eller timelønns avtale

Det er Høgskolen i Innlandet som avgjør om en tilknyttet person anses som en arbeidstaker (her; timelønna) eller en oppdragstaker. Rettigheter og plikter vil variere etter tilknytningsformen. 

Hvem er oppdragstaker:

  • en ikke-ansatt
  • arbeidet som utføres er normalt kortvarig og utføres som en arbeidsprosess
  • vedkommende kan ha flere oppdragsgivere
  • er ikke underlagt oppdragsgivers styringsrett,
  • honoraret som utbetales opptjener ikke rett til pensjon eller feriepenger

Utbetaling til en oppdragstaker i TOA løsningen skjer etter at oppdraget er fullført og saksbehandler har godkjent oppdraget. For oppdragstakere er det to utbetalingsdatoer i måneden, som regel i midten og slutten av hver måned, det som i oversikten her heter bonuslønn. 

Hvem er arbeidstaker (timelønna):

  • enhver som utfører arbeid i annens tjeneste
  • vedkommende har plikt til å stille sin personlige arbeidskraft til rådighet
  • er underlagt arbeidsgivers styringsrett
  • har rettigheter knyttet til arbeidstid, sykepenger
  • lønnen inngår i ferie- og pensjonsgrunnlaget

En timelønna, i TOA løsningen, må føre timene sine i DFØ-appen før utbetaling skjer ( se veiledning i grønn boks høyre). Timelønna får utbetalingen sin til hovedlønn den 12. i hver måned.

Dette forutsetter at timene sendes til godkjenning innen den 22. i hver måned, og at timene er i henhold til avtale.
Er ikke timelisten i henhold til avtale, kan det medføre at utbetalingen blir forsinket en måned.

Reiseutgifter

Har du i din avtale med Høgskolen i Innlandet fått dekket reisekostnader, fyller du ut reiseregning som du finner her
Husk én tur/reise pr regning, og å oppgi formål med reisen.

Reiseregningen sender du til saksbehandler i kontrakten  via “Nettskjema sikker filinnsending” som du finner her.

Sist endret: .