Det er Kongen i statsråd som vedtar om en institusjon skal få endret status.

For å kunne søke Kunnskapsdepartementet om endret status må institusjonen først ha en institusjonsakkreditering fra NOKUT. Institusjonen søker NOKUT om akkreditering og evalueres i henhold til krav. NOKUT oppnevner en sakkyndig komité som evaluerer søknaden. På grunnlag av denne, annen skriftlig dokumentasjon og ett eller flere besøk ved institusjonen gir komiteen en anbefaling til NOKUT. Saken behandles så av NOKUTs styre, før den oversendes Kunnskapsdepartementet.

Lovgrunnlag

Lovgrunnlag for institusjonsakkreditering er som følger:

NOKUT forutsetter at en institusjon som søker om institusjonsakkreditering oppfyller kravene til akkrediterte studier, slik disse fremkommer i universitets- og høyskoleloven og underliggende forskrifter.

NOKUT har utarbeidet en veiledning om akkreditering som universitet (2018) som ligger til grunn for prosjektgruppens arbeid.

Overgangsordning

Grunnen til at HINN ønsker å sende søknaden innen 31.12.2018 er at søknaden da faller under det som NOKUT kaller ‘overgangsordningen’. Overgangsordningen innebærer at søkerinstitusjonen, ved beregning av om kravet til antallet disputerte er oppfylt, kan telle med kandidater som har avlagt eller vil avlegge grad ved en annen institusjon. Dette forutsetter at kandidatens doktorgradsarbeid er innenfor et av institusjonens doktorgradsstudier. Dette er en viktig faktor for at HINN skal klare å nå gjennomstrømningsmålet.

Høgskolen i Innlandet har fire egne doktorgradsprogrammer som ligger til grunn for universitetssøknaden:

I tillegg har HINN en delt grad med NTNU i audiovisuelle medier, samt at Den norske filmskolen (Dnf) er med i stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Av de fire egne doktorgradsprogrammene ser alle ut til å oppfylle kravet om tilstrekkelig antall kandidater på program over tid.  I tillegg viser prognoser at to av programmene (Anvendt økologi og bioteknologi og Profesjonsrettede lærerutdanningsfag) ligger an til å klare gjennomstrømmingskravet, mens de to andre ligger noe under.  

Det er lagt ned mye arbeid i å lage gode prognoser. Alle doktorgradsprogrammene inkludert framdriftsrapporter for alle stipendiatene er gjennomgått og vurdert. Likevel er dette bare prognoser, og det må mye arbeid til på programmene for at tilstrekkelig antall stipendiater disputerer i løpet av 2018.

Sist endret: .