Datert 21. september 2016

Bakgrunn

I Hedmark og Oppland har det lenge vært arbeidet for å etablere et eget universitet. En fusjon mellom HiL og HH gir mulighet til å realisere dette målet.  Et universitet vil ha stor betydning for den videre utviklingen av regionen. I de seinere årene har også en rekke universiteter og høgskoler slått seg sammen, mens andre er i ferd med å gjennomføre fusjoner og arbeider for å oppnå universitetsstatus. Dette gjør en fusjon mellom HiL og HH til en enda viktigere sak, både for høgskolene selv og for regionen.

Strukturmeldingen (Meld. St. 18 (2014-2015)) legger opp til å høyne kvaliteten i universitets- og høgskolesektoren gjennom å skape færre og større enheter. Dette skal gi mer robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, bidra til regional utvikling, skape verdensledende fagmiljøer og sikre effektiv drift. Strukturmeldingen definerer samtidig skjerpede krav til faglig kvalitet, for eksempel når det gjelder antall årsverk i førstestilling, studentenes gjennomføring og tidsbruk, størrelsen på doktorgradsutdanninger, eksterne forskningsinntekter og internasjonal orientering. Også kravene til universitetsakkreditering er blitt skjerpet.

Vi mener at en fusjon vil gjøre oss bedre rustet til å møte økt konkurranse i sektoren og høyere krav og forventninger fra studenter, ansatte og omgivelsene. En fusjon vil gi mulighet for å videreutvikle faglig kvalitet og kompetanse, styrke fagmiljøene og bygge en attraktiv institusjon som kan oppnå universitetsstatus innen rimelig tid.

Denne plattformen utgjør det formelle grunnlaget for å søke Kunnskapsdepartementet om fusjon. Prinsippene i plattformen skal legges til grunn for utformingen av strategi for den fusjonerte høgskolen.

Mål og ambisjoner

  • Bygge sterkere og mer solide fag- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Utvikle en ny og bedre institusjon med høy faglig og pedagogisk kvalitet og bredde i alle studietilbud, samt tydelige faglige spisser.
  • Oppnå universitetsakkreditering innen 2020.
  • Videreutvikle de eksisterende PhD-utdanningene (Barn- og unges deltakelse og kompetanseutvikling (HiL), Innovasjon i tjenesteyting (HiL), Profesjonsrettede lærerutdanningsfag (HH) og Anvendt økologi (HH)) for å bygge opp under målet om universitetsakkreditering. I tillegg skal det arbeides for å inkludere folkehelse i PhD-satsingen (jfr. også NIFU-rapportens anbefalinger) og for å utvikle en handelshøgskole på tvers av nåværende institusjoner. PhD-utdanningene skal gjenspeile institusjonens sentrale fagområder, holde høy kvalitet, ha god rekruttering og høy gjennomstrømming.
  • Være en attraktiv institusjon både for studenter og for nåværende og framtidige medarbeidere.
  • Videreutvikle den regionale forankringen og markere oss som en betydelig regional samarbeidspartner og kunnskapsleverandør, slik at vi bidrar til å styrke vekstkraften i Innlandet og gjøre regionen mer attraktiv som bosted og arbeidssted.
Sist endret: .