I Hedmark og Oppland har det lenge vært arbeidet for å etablere et eget universitet. Fusjonen mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har gitt mulighet til å realisere dette målet.

Et universitet vil ha stor betydning for den videre utviklingen av regionen. Strukturreformen i høyere utdanning har laget et nytt kart der mange høgskoler har fått universitetsstatus gjennom fusjoner med etablerte universiteter. Den faglige virksomhet ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er godt på høyde med mange av disse. Dette gjelder også når høgskolen sammenlignes med institusjoner i utlandet, for eksempel i Sverige. Det er derfor naturlig at også HINN jobber for å bli akkreditert som universitet.

Universitetssøknader fra andre institusjoner

To høgskoler sendte i 2017 søknader til NOKUT om akkreditering som universitet; Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN).

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) sin sakkyndige komité som har vurdert HiOA sin søknad, anbefalte i november 2017 at HiOA skulle bli universitet. NOKUTs styre fulgte komiteens anbefaling og godkjente søknaden i sitt møte 12. desember 2017. Tre dager senere sendte HiOA den formelle søknaden om akkreditering som universitet til Kunnskapsdepartementet. 12.1.2018 vedtok Kongen i statsråd at HiOA fikk status som universitet med navnet OsloMet – storbyuniversitetet. 

Høgskolen i Oslo og Akershus - søknad om akkreditering som universitet (Khrono, 5.3.2018)

Høgskolen i Oslo og Akershus - sakkyndig rapport

Høgskolen i Oslo og Akershus blir OsloMet - Storbyuniversitet (Pressemelding Kunnskapsdepartementet (12.1.2018)

5. mars 2018 kom nyheten om at sakkyndig komité som vurderer søknaden til Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) anbefaler universitetsakkreditering. Komiteen har tidligere reist noen spørsmål rundt HSNs flercampusorganisasjon og bedt om ytterligere, og mer detaljert, dokumentasjon om HSNs organisasjonsmodell. Komiteens innstilling ble behandlet i NOKUTs styre 26. april 2018. Styret fulgte komiteens anbefaling og godkjente søknaden. 4.5.2018 vedtok Kongen i statsråd at HSN fikk status som universitet med navnet Universitetet i Sørøst-Norge.

Høgskolen i Sørøst-Norge - søknad om akkreditering som universitet

Høgskolen i Sørøst-Norge - sakkyndig rapport 

Høgskolen i Sørøst-Norge blir universitet

Strukturmeldingen

Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet — Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Relevante nyheter

Ett steg nærmere universitet for Høgskolen i Sørøst-Norge

Ett steg nærmere universitetsstatus for Høgskolen i Sørøst-Norge (NOKUT, 5.3.2018)

Sakkyndig komité anbefaler universitetsakkreditering (usn.no, 5.3.2018)

Kongen sa ja, HiOA er universitet (12.1.2018)

NOKUT sier ja til universitetsstatus for HiOA (Pressemelding NOKUT, 12.12.2017)

På vei mot universitet (inn.no, 6.12.2017)

Fikk ja fra ekspertgruppe på universitetssøknad (Khrono, 14.11.2017)

Klart for å vurdere to universitetssøknader (Khrono, 2.6.2017)

HSN søker om å bli universitet (usn.no, 2.3.2017)

Først i køen for å bli universitet (Khrono, 22.2.2017)

19 universiteter og høgskoler har blitt til sju (Khrono, 1.1.2017)

Rundskriv F-03-16 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) (Regjeringen.no, 24.6.2017)

Store endringer i universitets- og høyskolesektoren (Regjeringen.no, 4.1.2016)

Strengere krav for å bli universitet (Regjeringen.no, 5.1..2015)

Sist endret: .