I 2020 kan Innlandet få sitt eget universitet. Her ligger informasjon om Høgskolen i Innlandet (HINN) sitt videre arbeid med oppfølging av universitetssøknaden som ble overlevert NOKUT i desember 2018. 

Etter mange års hardt og målrettet arbeid kunne endelig rektor Kathrine Skretting overlevere Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. (Foto: Jørgen Klein)

Etter mange års hardt og målrettet arbeid kunne rektor Kathrine Skretting overlevere Høgskolen i Innlandets søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT i desember 2018. (Foto: Jørgen Klein)

17. desember 2018 overleverte rektor Kathrine Skretting HINNs søknad om å bli akkreditert som universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT.

Last ned søknaden her.

8. januar 2020 fikk HINN oversendt rapporten fra sakkyndig komité som har vurdert søknaden. Den mente at HINN oppfyller de fleste kravene til å bli akkreditert som universitet. Det gjenstår ifølge komiteens vurdering enkelte viktige områder der HINN ikke tilfredsstiller de formelle kravene. 

Rapporten er tilgjengelig på NOKUT sine nettsider via pressemeldingen som de publiserte.  

2. mars 2020 sendte HINN sitt tilsvar til sakkyndig komités rapport. I rapporten konkluderte komiteen med at HINN kan godkjennes på ti av tretten krav. Etter høgskolens vurdering er det mulig å trekke andre konklusjoner enn det komiteen gjør innenfor gjeldende regelverk. I tilsvaret svarer høgskolen på komiteens kritiske merknader, både når det gjelder forståelsen av rettskildene og hvordan kravene oppfylles. I tillegg gjøres det rede for utvikling etter at søknaden ble sendt, samt tiltak og planer for videre utvikling.

Last ned uttalelse fra HINN til rapport fra sakkyndig komité (789,72 kB)

HINN går i sitt tilsvar særlig inn på analysene og argumentasjonen rundt de tre kravene komiteen mener høgskolen ikke oppfyller. Samtidig gis det også utfyllende opplysninger og merknader knyttet til flere av de andre kravene i regelverket som regulerer akkreditering som universitet. Vi beskriver den positive utviklingen i tiden som har gått etter søknaden ble sendt, som omfatter blant annet økning i EU-finansierte forskningsmidler og økt forskningsproduksjon. Rektor viser også til at høgskolen har konkrete planer den neste fireårsperioden, som vil styrke doktorgradsområdene ytterligere.

- Vi håper komiteen og NOKUT vil konkludere med at vi holder nivået til de nylig akkrediterte universitetene i Norge, og legger til grunn at vi sammenlignes med disse. Vi er derfor optimister og lar nå komiteen få ro til å behandle tilsvaret vårt, avslutter Skretting.

NOKUT har oversendt tilsvaret til den sakkyndige komiteen. Komiteens arbeid og videre saksbehandling tilsier at saken tidligst vil bli forelagt NOKUTs styre i juni.

Arbeidet med søknaden er organisert i Prosjekt Universitetsakkreditering med seniorrådgiver Ragnhild Narum som prosjektleder fra 1. januar 2019. HINNs universitetssøknad er utarbeidet i tett samspill og dialog med enhetene ved HINN, og svært mange medarbeidere har bidratt i de ulike delene av søknadsarbeidet. 

Les mer om prosjektets organisering.

Les mer om søknadsprosessen.

Sist endret: .