HINNs FoU-utvalg er et strategisk, samordnende og rådgivende organ når det gjelder HINNs forskningsvirksomhet, det kunstneriske og det faglige utviklingsarbeidet og ph.d. utdanningene.

Forskningsutvalget skal stimulere virksomheten og sikre kvaliteten på disse feltene, og se til at arbeidet som utføres følger anerkjente etiske retningslinjer.

Utvalget kan selv initiere nødvendige utredninger og annen virksomhet som bidrar til at HINN når sine strategiske mål på FoU-området.

I beskrivelsen av mandatet omfatter forkortelsen FoU også kunstnerisk utviklingsarbeid.

Mandat

Utvalget har ansvar for å:

 • utarbeide forslag til høgskolens FoU-strategi og underliggende handlingsplaner
 • behandle FoU-saker delegert fra rektor
 • utvikle, forvalte og eventuelt delegere ansvaret for støtteordninger som bidrar til å realisere HINNs strategiske målsetninger innen FoU
 • behandle saker angående etiske problemstillinger knyttet til FoU-arbeidet, og sikre at FoU-virksomheten følger etablerte etiske retningslinjer
 • forvalte overordnet regelverk, felles retningslinjer og rutiner for ph.d.-programmene
 • behandle de årlige rapportene fra fakultetenes ph.d.utvalg og fremme tiltak som sikrer ph.d.-programmenes kvalitet
 • gi råd til rektor angående vedtak som omhandler ph.d.-forskriften §§ 5-6, 5-7 og 5-8, vedrørende tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen
 • bidra til at samarbeid, samordning og helhetstenking ivaretas på tvers av fakulteter og studiesteder
 • rapportere om virksomheten i forbindelse med årlig rapportering til KD

Sammensetning

Utvalget består av:

 • prorektor for forskning (leder)
 • prodekaner for forskning eller de personene dekanene bemyndiger
 • lederne av ph.d.-programmene med personlige varaer (varaene oppnevnt av dekan)
 • en representant fra ph.d.-kandidatene med personlig vara (valgt av ph.d.-kandidatene)
 • en studentrepresentant med personlig vara (valgt av STINN)

Den sentrale FoU-administrasjonen har sekretærfunksjonen.

Kontakt utvalgssekretær Marte.Tøndel dersom du ønsker å være tilhører til et møte.

Alle innkallinger og protokoller ligger tilgjengelig i høgskolens arkiv- og saksbehandlingssystem Public360 under saksnummer 18/03913.

Sist endret: .